โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้นำนักเรียนและคณะครูที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน ได้ทำพันธะสัญญา กับโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โรงเรียนเม็งรายมหาราช โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เกี่ยวกับการช่วยเหลือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดยาเสพติด