การมอบเกียรติบัตร ในการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ื 3