โรงเรีียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้จัดการประชุมฝ่ายบริหาร นอกสถานที่