นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ O-NET ในระหว่างวันที่ 3-4  กุมภาพันธ์  2561