การสอนวัดประเมินผลทางวิชาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3