ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัด O ร มส  ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส เพื่อให้ติดต่อกับอาจารย์ประจำวิชา เพื่อจะได้แก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีการศึกษา 2560