เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ อสม.จากตำบลผางาม มาตรวจลูกน้ำยุงลาย ภายในบริเวณโดยรอบโรงเรียน ซึ่งไม่พบแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในโรงเรียน