ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ To Be Numberone

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย