โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ให้เกียรติเยี่ยมชม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู  พร้อมทั้งได้เดินชมบรรยากาศโดยรอบโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม