เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนศิลา

ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เด็ก และ เยาวชนตำบลดอนศิลาเชิงบูรณาการ

ณ อาคารสวนพระราชเสาวนีย์ผาช้าง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย