เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  คณะผู้บริหาร ครู  บุคลากร นักเรียน

ได้จัดกิจกรรม รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ให้กับนักเรียน

และประชาชนที่สัญจรไปมา บริเวณหน้าโรงเรียน