เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม คณะผู้บริหาร  ครู

บุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อม

รองรับการประเมิน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม