เมื่อวันที่  21 มิถุนายน  2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะผู้บริหาร

ได้ออกเยี่ยมผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือนักเรียน

ที่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ซึ่งไม่สามารถมาเรียนหนังสือได้