เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2562

รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์

กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “ปลูกไม้ยืนต้น BAM ฉลอง 20 ปี”