เมื่อวันที่  29 มิถุนายน  2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครู บุคลากร ลูกจ้าง และนักเรียน เข้าร่วมงานวิ่งเพื่อสุขภาพ

วิ่งครั้งนี้เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม จัดโดย สถานพินิจจังหวัดเชียงราย และ ดร.อนงค์ศรี  สิทธิอาษา