ดุสิตาทาน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
ตามโครงการ “ดุสิตาทาน 100 โรงเรียน”