ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียน ที่ 2