ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      

มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      

5 ธันวาคม 2562