การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4/5 (กลุ่ม A)

 ตามสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 (โควิค 19)