การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3/6 (กลุ่ม B)

ตามสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 (โควิค 19)