นายกิตติพงษ์ เฉพาะตน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางทิพปภา จันทร์ลือ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวรุจิรา คำฟู
180x180
นายจักรกฤช สิทธิโสติ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา