นางสาวปนัดดา ปานบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอำนาจ ดอนลาดลี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววิมลวรรณ การเร็ว
180x180
นายจักรกฤช สิทธิโสติ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา