นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสากล มะหิธิ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายจักรกฤช สิทธิโสติ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา