นายกิตติ โพธิสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายจักรกฤช สิทธิโสติ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา