นายวิชิต ธรรมสุขุม
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายพิทยา แสงนิล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายมิ่งขวัญ เพทวงศ์

นางสาวพัชราภรณ์ อินทะชัย
180x180
นายจักรกฤช สิทธิโสติ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา