Skip to content

แผนดำเนินงานประจำปี

บันทึกการให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 ทิศทาง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่วนที่ 3 แผนงาน / โครงการ
ภาคผนวก
โครงการกลุ่มงานวิชาการ
โครงการกลุ่มงานอำนวยการ
โครงการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
โครงการ งบเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565